Recep Ekşi Harita Mühendisi
Ara:

Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri Kadastro

Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri yoğun olarak faaliyet konularımızı kapsamaktadır. Sorunlu sorunsuz arazi sınırlarının belirlenmesi çok çeşitli sebeplerden ortaya çıkmaktadır. Kadastro işlerinden kaynaklanan sorunlar, şahısların haksız işgalleri sonucu ortaya çıkan problemler, alım-satım öncesi yer tespiti gibi konular arazi ölçümü işleridir. Orman arazilerinin kiralanması veya parselasyonu, uygulama değişiklikleri, imar uygulamaları gibi bir çok konuda arazi ölçümü harita mühendisi tarafından yapılmalıdır.

2021 Yılı Arazi Ölçümü Fiyatları

2021 yılı arazi ölçümü fiyatları belirlenirken bazı kriterler esas alınarak hesaplanır. Elbette harita mühendisleri odasının belirlediği birim fiyatlar mevcuttur. Bunun yanında çakılacak kazık sayısı, arazinin yüz ölçümü, arazi yapısı, ölçüm zamanı mevsimsel koşullar ve araziye ulaşım koşulları gibi kriterler belirleyici olabilmektedir. Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri

ARAZİ VE ARSA ÖLÇÜMÜ İÇİN BAŞVURU VE İZLENEN YÖNTEM

 

Kadastro Müdürlüklerine Başvuru Şekli:

Kadastro müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyenler bizzat veya vekilleri (temsilcileri), varsa kanuni temsilcisi (vekil, vasi, kayyım ve kanuni müşavir) vasıtasıyla önce kadastro müdürüne gerekli belgeleriyle birlikte müracaat ederek ne tür işlem yaptırmak istediklerini bildirirler.

Kadastro müdürü istemin taşınmaz mal maliki veya temsilcisinden geldiğini ve ibraz edilen belgelerin de eksiksiz olduğunu tespit ettikten sonra başvuru fışini düzenleyip işlemi ilgili memur ya da memurlara havale eder.

İstemin karşılanabileceğinin anlaşılması halinde ilgilisinin sözlü istemi görevli memurca işin mahiyetine göre istem belgesi düzenlenerek yazılı hale getirilir ve talep sahibinin imzasi alınır.

Plan örneği taleplerinde 492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen harç miktari ilgilisi tarafından T.C. Ziraat Bankası’na veya ilgili maliye veznesine yatırılır. Diğer işlemlerde Döner Serrnaye ücretleri Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri

Büro ve arazi kontrol ve ölçüleri yapılarak işin gerektirmesi durumunda tescil bildirimi (beyanname) hazırlanır. Beyannameye damga pulu yapıştırılıp ilgililerin imzaları alınarak tescil yapılmak üzere bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.

EĞİTİME KATKl PAYI İLE İLGİLİ NOT

4306 sayılı Kanunun Geçici 1/A-9 maddesi ile, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (1) numaralı bölümünde belirtilen tapu işlemlerinde 31 Aralık 2000 tarihine kadar taraflar işin ayrı ayrı 5 000 000 Tl. Egitim Katkı Payı tahsil edileceği öngörülmüştür. Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri

Aynı maddenin 13. üncü fıkrası ile de, Bakanlar Kurulunun Eğitim Katkı Payını beş katına kadar arttırmaya yetkili olduğu hükmedilmiş olup, Eğitim Katkı Payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

APLİKASYON İŞLEMLERİ

Tanım : Aplikasyon (yer tespiti), tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yerinin belirtilmesidir.

İstenen Belge ve Bilgiler :

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,
Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.
Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği.
Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.
İzlenecek yol :

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.
Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir. Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri
Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
Taşınmaz malın hisseli olması halinde hissedarların hisseleri oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.
Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
Görevli kadastro elemanları ölçü için gerekli inceleme ve ön hazırlıkları büroda yaparlar.
İlgili parselin pafta tersimat kontrolü yapılarak tersimat hatası olup olmadığı araştırılır. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuata gore düzeltme yapılır.
Talep sahibi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile aplikasyon işlemi için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür. Kadastro elemanları hazırladıkları aplikasyon krokisini zemine tatbik ederler. Resmi taleplerde gün verilmiş ise verilen gün ve saat ilgili kuruma bildirilir. Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri
Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirli olmayan sınır köşe noktaları zemin tesisi ile işaretlenir. Tesis malzemesi ilgilisince temin edilir.
Aplikasyon işleminin bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir. Aplikasyon krokisinde, aplikasyon ölçü degerleri ile birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordine defterleri gösterilir. Bu kroki yetkili kadastro elemanları ve varsa komşu malikleri ve diğer ilgililerce imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur. Aplikasyon krokisinin bir sureti ilgilisine verilir.
İşlemin Mali Yönü :

Aplikasyon iş1emlerinde hizmet bedeli, ilgilisi tarafından Döner Sermeye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Döner sermaye hizmet bedeli alınmaması gerekli taleplerde: istem belgesinin “tutarı” bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılır (okul yeri, hükümet binası vb.).

 

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Tanım : Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bağ bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri

İstenen Belge ve Bilgiler :

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği.
Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.
Talep sahibi şirket, vakıf, demek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği.
Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği. Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri
Yapı kullanma izin belgesi veya yapının yapı kullanma izin belgesi almaya uygun olduğunu belirten Belediye/Valilik yazısı,
Belediye ve mücavir alan dışında bulunan ve köyde sürekli oturanların yapacağı konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için muhtarlık izin belgesi.
İzlenecek yol :

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.
Kat irtifaki kurulmuş taşınmaz malın kat mülkiyetine esas cins değişikliği talebinin herhangi bir kat irtifaki sahibi veya apartman yöneticisi tarafindan yapılması yeterlidir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
Bina yapımı ve yıkımı ile ilgili olmayan ve taşınmaz malın bağ, bahge, tarla vb. vasıfta iken, arsa veya başka vasıflara dönüştürülmesi veya tersi işlem taleplerinde; araziye gidilmeden gerektiğinde ilgili kamu kuruluşundan verilmiş yazı yada rapora dayanılarak tescil bildirimi düzenlemek suretiyle vasıf değişikliği yapılır. Bu işlemden yapılı iken yapısız hale gelme işlemleri için alınan döner sermaye hizmet bedeli alınır. Bu işlem için araziye gidilmesi halinde parselin yerinde gösterilmesi ücreti ayrıca alınır.
Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malın cins değişikliği işleminde mutlaka zeminde ölçü yapılması gerekir.
Yapısız iken yapılı hale gelen taşınmaz malın cins değiğikliğinde ilgilisinin talebi halinde yapı kullanma izin belgesi varsa, buna göre yok ise ilgilisinin Belediye veyaValiliğe müracaatı sağlanarak, Belediye/Valilik mahillinde gerekli incelemeleri yaptırarak, yapının kullanma izin belgesi almaya uygun olduğunu belirledikten sonra cins değişikliğinin yapılmasını ve sonucunun bildirilmesini kadastro müdürlüğünden yazı ile ister.
İlgilisi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile cins değişikliği işlemi için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür.
Ölçü ve kontrollerden sonra görevli kadastro müdürlüğü elemanlarınca :
Kadastro gören yerlerde biri asıl diğerleri aslı niteliğinde olmak üzere 4 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
Düzenlenen tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne götürülür.
Tapu sicil müdürlüğü tescil işleminden sonra tescil bildiriminin 3 nüshasını kadastro müdürlüğüne gönderir.
Kadastro müdürlüğü değişiklik bildiriminin bir örneğini Belediye veya Valiliğin yazısına cevaben gönderir.
Tarımsal yapılarla ilgili taleplerde aynı işlem yapılacaktır.
İşlemin Mali Yönü :

Cins değişikliği işleminde hizmet bedeli, ilgilisi tarafindan Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Döner sermaye hizmet bedeli alınmaması gereken taleplerde; istem belgesinin “tutarı” bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılır (okul yeri, hükümet binası vb.). Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu’na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

AYIRMA (İFRAZ) HARİTALARI

Tanım : Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu’nun 15 ve 16 nci maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

İmar Kanununun 15 ve 16 ınci maddeleri uyarınca yapılan ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olarak 2 çeşidi vardır:

Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.
Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılmasi işlemidir.
İstenen Belge ve Bilgiler :

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,
Taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu’nun olumlu kararı ve bu karar ile ilgili belgelerin tasdikli örneği,
Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya iş yapımına yetki veren vekaletname örneği,
Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler işin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işin yapım bedeli belirlenmelidir),
Kadastro Müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği.
Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait, ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve ayırma (ifraz) haritası.
Ayırma işlemi ile ilgili belgeler 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde Kadastro Müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir.
İzlenecek yol :

Ayırma işleminin kontrolü için işin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili kadastro müdürlüne talepte bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişi düzenlenmez. Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri
İşlemin Mali Yönü :

Ayırma (ifraz) haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük İşlemleri Ücret Çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı’na yatırılır.
Belediyeler ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve Harita Mühendisi sorumluluğunda yaptıkları ayırma haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.
Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.
Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu’na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.
Kontrol İşlemleri :

Ayırma işleminin kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır. Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri

Kontrol İşlemleri tamamlandıktan sonra :

Kadastro gören yerlerde 3 nüsha
Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir. Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasörlerinde de belirtilir. Kontrolden sonra ayırma işlemi ile ilgili 3 takım dosya (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.
Tescil aşamasında ve tapu sicil müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları kadastro müdürlüğünce verilir.

İRTİFAK HAKKI

Tanım : İrtifak hakkı Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescil için yapılması gereken işlemlerdir

İstenen Belge ve Bilgiler :

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,
Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği,
Talep sahibi şirket, vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği,
Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği,
İrtifak hakkı geçiş güzergahının ilgililerince zeminde işaretlenmiş olması veya proje üzerinde belirtilmesi gerekir.
Belediye encümeni veya il idare kurulu kararı.
İzlenecek yol :

Yukarıda belirtilen belgelerle blrlikte kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.
Talepte hangi parsel lehine, hangi parsel aleyhine irtifak hakkı tesis edileceği açıkca belirtilir
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
İlgililer başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edecekleri taşıt ile birlikte irtifak hakkı ölçüsü için görevlendirilen kadastro elemanlarını taşınmaz malın mahalline götürür.
İlgilileri tarafından zeminde işaretlenen irtifak hakkı geçiş güzergahı ölçülür. Geçiş güzergahının projede gösterilmiş olması halinde, güzergahın paftaya işlenmesi için gerekli ölçüler yapılır. Ölçü işlemlerinden sonra irtifak hakkı ile ilgili olarak düzenlenen değişiklik tasarımının imar yasası ve yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmaz malların bulunduğu yere göre, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye başkanlığına, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise il makamına (İl idare kurulunun olumlu kararının alınması ve onay için) bir üst yazı ile gönderilir
Değişiklik tasarımı 2 nüsha olarak düzenlenir. Onaydan sonra bir nüshası kadastro müdürlüğüne iade edilir.
Kamulaştırma Kanunu’na göre yapılacak irtifak hakkı tesislerinde belediye encümeni ve il idare kurulu kararı alınmaz.
Belediye ve Valilikten olumlu karar geldikten sonra, değişiklik tasarımına uygun olarak görevli kadastro elemanlarınca;
Kadastro görmeyen yerlerde, kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüğü için 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
Kadastro gören yerlerde Gene Müdürlük/Bölge Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü için 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
Düzenlenen tescil bildirimleri ve eklerin tescil için tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.
İşlemin Mali Yönü :

İrtifak hakkı işleminde hizmet bedeli, ilgilisi tarafindan Döner Semaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır. Döner Sermaye hizmet bedeli alınmaması gereken taleplerde; istem belgesinin ‘tutarı” bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılır (okul yeri, hükümet binası vb.). Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu’na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

 

KAMULAŞTIRMA HARİTALARI

Tanım : Kamulaştırma (istimlak), kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallarının bedelleri ödenmek şartıyla Devlet veya kamu tüzel kişi mülkiyetlerine geçirilmesi işlemidir.

İstenen Belge ve Bilgiler :

Kamulaştırmayı yapan ilgili idarenin yazılı talebi,
Kamulaştırma kararı (İmar Kanunu hükümlerine göre Belediye Encümeni veya İl İdare kurulu kararına gerek yoktur),
Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mtihendisinin iş yapım sözleşmesi,
Kadastro Müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
Kamulaştırma haritası (3 adet),
Parselleri kamulaştırılan ve kamulaştırılmayan kısımların yüzölçümünü gösterir hesap cetvelleri,
Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve kamulaştırma haritası.
İzlenecek yol :

Kamulaştırma haritalarının, kontrolu ve tescili için kamu kurum ve kuruluşları ilgili kadastro müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.
Kadastro müdürlüğünce istem belgesi düzenlenir. Başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
İşlemin Mali Yönü :

Kamulaştırma haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük İşlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.
Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları kamulaştırma haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.
Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuru1uşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.
Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu’na gore damga pulu ilgilisince temin edilir.
Kontrol İşlemleri :

Kamulaştırma haritaları ve belgeleri kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.
Kontrol işlem1eri tamamlandıktan sonra 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir. (Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha).
Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
Kontrolden sonra kamulaştırma işlemi ile ilgili 3 takım dosya halinde kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.
Tescil aşamasında ve tapu sicil müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları kadastro müdürlüğünce verilir.
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN :

Tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir.
492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harç ve Eğitime Katkı Payı tahsil edilir.

YOLDAN İHDAS HARİTALARI

Tanım : Yoldan ihdas, imar plan uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır.

İstenen Belge ve Bilgiler :

Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliğinin yoldan ihdas işleminin kontrol ve tescilini talep eden yazısı,
İhdasa ilişkin Belediye Encümeni yada İl idare kurulu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,
Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği,
Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler için Harita ve Kadastro meslek odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işin yapım bedeli belirlenmelidir),
Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yoldan ihdas haritası,
İhdas işlemi ile belgeler; 1 takım asıl, 2 takım asıl niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde kadastro müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir.
İzlenecek yol :

Yoldan ihdas işleminin kontrolü için, Belediye Başkanının veya Köy Tüzel kişiliği kadastro müdürlüğüne Tapu Kanunu’nun 21. ci maddesi gereğince yazılı talepte bulunur.
İstem belgesi düzenlenir. Başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
İşlemin Mali Yönü :

Yoldan ihdas haritalarının konrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ye uygun olarak kadastro değişiklik ve kontrolluk işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı’na yatırılır.
Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları yoldan ihdas haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.
Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.
Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırmak üzere Damga Vergisi Kanununa göre damga pulu ilgilisince temin edilir.
Kontrol İşlemleri :

Yoldan ihdas işleminin kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar. ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığınğ belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır. Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra :

Kadastro gören yerlerde 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
Kontrolden sonra yoldan ihdas işlemi ile ilgili 3 takım dosya kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğü gönderilir.
Tescil aşamasında ve tapu sicil müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları kadastro müdürlüğünce verilir.
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN :

Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir.

KÖY YERLEŞİM HARİTALARI

Tanım : Köy yerleşim haritaları, 442 sayılı Köy Kanununa ek 3367 sayılı Kanun ve Köy Yerleşme Alan Uygulama Yönetmeliği’ne göre yapılan haritalardır.

İstenen Belge ve Bilgiler :

Köy yerleşim haritalarının Valilik’çe onaylanarak kesinleştiğini belirten ve tescil talebini içeren Valilik yazısı,
Düzenleme sahası içerisindeki taşınmaz malların tapu kayıt orneği,
Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi,
Kadastro müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçüa, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri,
Köy yerleşim alanı sınırı krokisi,
Ada bölümü ve röleve ölçü krokileri,
Pafta indeksi, pafta (1 asıl niteliğinde olmak üzere 2 takım kopyası),
Fen klasörü, ayırma çapları,
Teknik rapor, fihrist.
İzlenecek yol :

Köy yerleşim haritaları Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır.
İlgili kurum tarafından veya kurum dışında yaptırılan köy yerleşim haritalarının yapım sorumluluğu bir harita kadastro mühendisi tarafından yüklenilmiş olmalıdır,
Köy yerleşim haritalarının yapımında parselasyon harita ve planların yapımı bölümünde açıklanan esaslar uygulanır.
İşlemin Mali Yönü :

Köy yerleşim haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları köy yerleşim haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.
Ancak kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.
Kontrol İşlemleri :

Köy yerleşim haritaları ve belgeleri kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.
Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir ve üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN :

Tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir.

 

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

Tanım : Taşınmaz malın bulunduğu yerin herhangi bir ölçme işlemi yapılmadan paftasından faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

İstenen Belge ve Bilgiler :

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği
Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,
Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.
Talep sahibi şirket, vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği.
Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirascı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.
İzlenecek yol :

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte kadastro müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
Talep sahibi başvuru fişinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile görevli kadastro elemanını taşınmaz malın mahalline götürür.
Görevli kadastro elemanı taşınmaz malın bulunduğu yeri herhangi bir ölçü yapmadan, pafta örneğinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterir.
Yer gösterme işleminden sonra, parselin yerini bilinen yollara ve tesislere göre tarif eden ölçeksiz bir kroki düzenlenir. Meskun alanlarda cadde/ sokak adı ile kapı numarası da belirtilir. Bu kroki ilgilisine verilmez.
İşlemin Mali Yönü :

Parselin yerinde gösterilmesi işlemi için; 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ nin “Kadastro Değişiklik ve Kontrolluk İşlemleri Ücret Çizelgesi’nde” belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafindan Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.
Tapu Sicil Müdürlerinin, taşınmaz malın hangi ada ve parselde olduğunun belirlenmesi hakkındaki yazılı taleplerinde, ilgili talep sahibinin kadastro müdürlüğüne müracatı sağlanarak, araziye gidilmesi halinde parselin yerinde gösterilmesi işlemine göre ücret alınır.
Mahkemeler ve icra dairelerinin, haciz ve ihtiyati tedbir kararı nedeni ile tapu sicil veya kadastro müdürlüklerinin isteyecekleri, taşınmaz malın ada ve parsel numarasının tespiti taleplerinden döner sermaye ücreti alınmaz. Araziye gidilmesi halinde görevlendirilen personel yolluğu ile taşıt ilgilisince karşılanır.

PARSELASYON HARİTALARI (İMAR PLANLARI)

Tanım : Parselasyon haritaları, imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu’nun 18 inci maddesine dayanılarak Belediye veya Valilikler tarafından re’sen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.

İstenen Belge ve Bilgiler :

Parselasyon planının onaylandığı ilan edilerek kesinleştiğini bildiren ve tapuya tescili isteyen ilgili idarenin yazılı talebi,
Parselasyonun dayandığı ve ilgili idarece onaylı, halen yürürlükteki imar planının onay tarihi ve numarası ile pafta numaraları,
Parselasyon planının onaylandığına dair taşınmaz malın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu’nun olumlu kararı ve bu karar ile ilgili belgelerin onaylı örneği,
Yüklenici serbest çalışan harita kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi örneği,
Kadastro müdürlüğünden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve parselasyon haritası,
Sınırlandırma haritası,
Düzenleme sınırını gösteren kroki,
Düzenleme sahası içine giren kadastro parsellerinin tapu kayıt örnekleri,
Ada bölümü ve röleve ölçü krokileri,
Fen klasörü, ayırma çapları,
Yeni imar adaları alan hesap, özet, tahsis, dağıtım cetvelleri, D.O.P ve D.O.P.O. hesabı,
Pafta indeksi, pafta, parselasyon haritasının 3 takım ozalit kopyası,
Teknik rapor, fihrist,
Parselasyon işlemi ile ilgili belgeler 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım ve cilt halinde kadastro müdürlüğüne verilir.
İzlenecek yol :

Parselasyon haritalarının (imar planı), kontrolü ve tescili için Valilik veya Belediye Başkanlığı ilgili kadastro müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.
Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
İşlemin Mali Yönü :

Parselasyon haritalarının kontrol için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.
Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları parselasyon haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.
Ancak belediyeler ve diğler kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.
Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu’na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.
Kontrol İşlemleri :

Parselasyon haritaları ve belgeleri kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yuklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.
Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
Kontrolden sonra parselasyon işlemi ile ilgili 3 takım ve cilt halinde kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN :

Tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir.

 

SINIRLANDIRMA HARİTALARI

Tanım : Sınırlandırma haritası, tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılır.

İstenen Belge ve Bilgiler :

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,
Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği,
Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda Harita ve Kadastro Mühendisleri odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işin yapım bedeli belirlenmelidir),
Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve sınırlandınna haritası,
Sınırlandırma işlemi ile ilgili belgeler, 2 takım ve dosya halinde kadastro müdürlüğüne verilir.
İzlenecek yol :

Sınırlandırrna işleminin kontrolü için işin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili kadastro müdürlüğüne talepte bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
İşlemin Mali Yönü :

Sınırlandırma haritalarının kontrolu çin 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.
Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mtihendisi sorumluluğunda yaptıkları sınırlandırma haritalarının kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alınır.
Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.
Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapiştırılmak üzere Damga Vergisi Kanununa göre damga pulu ilgilisince temin edilir.
Kontrol işlemleri :

Sınırlandırma işleminin kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksanlıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 3 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır.

 

Kadastro ve imar işleriniz için; https://eksiharitamuhendislik.com/harita-kadastro-imar-muhendislik-hizmetlerimiz/

Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
Kontrolden sonra sınırlandırma işlemi ile ilgili 2 takım dosya kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN :

Sınırlandırma haritasının yüzölçümü kayıt miktarından küçük ve eşit ise ilgilisinin muvafakati alınmak suretiyle tapu sicil müdürlüğünce gerekli işlem yapılır. İlgilisinin muvafakat etmemesi halinde talep reddedilir.

 

TEKNİK HATALARIN DÜZELTİLMESİ (MİKTAR TASHİHİ)

Tanım : 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesiyle “Kadastrosu kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar, ilgilinin müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce re’sen düzeltilir.” hükmüyle Kadastro tesbitleri sırasında, taşınmazların geometrik durumları tesbit edilirken ölçü, tersimat ve teknik hesaplarlardan doğan fenni hataların idari yoldan düzeltilmesidir.

İstenen Belge ve Bilgiler :

Kadastro Müdürlüğünce düzenlenen değişiklik beyannamesi ve rapor.
Malikin veya maliklerin nüfus hüviyet cüzdanları veya pasaportları, malik veya malikler bizzat müracaat etmiyorlarsa miktar tashihi işlemi için açık yetkinin bulunduğu düzenleme şeklinde vekaletnameleri ile vekilin nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu.
Malik veya maliklerin veya vekaleten yapılıyorsa temsilcinin (vekilin) bir fotoğrafı.
İzlenecek yol :

Kesinleşmiş tutanaklardaki fenni hataların düzeltilmesi için kadastro müdürlüğüne başvurulduğunda veya kadastro müdürlüğünce böyle bir hatanın farkına varıldığında Kadastro Müdürlüğünce düzenlenen rapor ve değişiklik beyannamesi.

İşlemin Mali Yönü :

Kadastro Kanununun 41. maddesine göre yapılacak miktar tashihinde herhangi bir harç tahsil edilmemektedir
Not: Teknik hatalar, Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı yasanın 41. maddesine göre re’sen de düzeltilebilir. Bu takdirde ilgililerine tebligat yapılır. Tebligattan itibaren 30 gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmadığı takdirde düzeltme işlemi kesinleşir.

BİRLEŞTİRME (TEVHİT) İŞLEMLERİ

Tanım : Tevhid (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir.

İstenen Belge ve Bilgiler :

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,
Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği,
Talep sahibi şirket, vakf dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği,
Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunan mirasçıların ilgili tapu sicil müdürlüklerinden kendi adlarına intikal işlerini yaptırmış olmaları gerekir.
İzlenecek yol :

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Kadastro Müdürlüğüne sözlü olarak talepte bulunulur.
Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.
Kadastro Müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi teleplerde başvuru fişinin düzenlenmesine gerek yoktur.
Birleştirme işlemlerinde herhangi bir kontrol ve ölçü zorunlu olmadıkça araziye gidilmez.
Kontrol işleminden sonra birleştirme ile ilgili olarak düzenlenen değişiklik tasarımının İmar Yasası ve Yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmaz malların bulunduğu yere göre; Belediye ve Mücavir alan sınırları içinde Belediye Encümeninin, dışında ise il İdare Kurulunun olumlu kararı alınmak üzere Belediye veya Valiliğe bir üst yazı ile gönderilir.
Belediye veya Valilik’ten olumlu karar geldikten sonra görevli kadastro elemanlarınca :
Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha
Kadastro gören yerlerde 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendiğine dair ilgililerce imzalanır.
Düzenlenen tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.
İşlemin Mali Yönü :

Birleştirme işleminde hizmet bedeli, ilgilisi tarafindan Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.
Döner Sermaye hizmet bedeli alınmaması gereken taleplerde istem belgesinin “tutarı” bölümüne malın cinsi yazılır. (Okul yeri, hükümet binası vb.) Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu’na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

YOLA TERK HARİTALARI

Tanım : Yola terk haritalari imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlerni nedeniyle yapılan haritalardır. Yola terk haritalarının yapımında parselasyon niteliği taşıyan ayırma haritalarının yapımındaki kurallar uygulanır.

İstenen Belge ve Bilgiler :

Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,
Taşınmaz malın bulundugu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu’nun olumlu kararı ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örneği,
Yüklenici serbest çalışan harita ye kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği,
Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda yapılan işler için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işn yapım bedeli belirlenmelidir)
Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yola terk haritası,
Yola terk işlemi ile ilgili belgeler; 1 takım asıl, 2 takım aslı niteliğinde olmak üzere 3 takım dosya halinde kadastro müdürlüğüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takım yeterlidir.
İzlenecek yol :

Yola terk işleminin kontrolü için Belediye Başkanlığı veya Köy Tüzel Kişiliği yada yüklenici (sorumlu) mühendis kadastro müdürlüğüne talepte bulunur.
Kadastro müdürlüğünce istem belgesi ve başvuru fişi düzenlenir. Resmi taleplerde başvuru fişi düzenlenmez.
İşlemin Mali Yönü :

Yola terk haritalarının kontrolü için 1993/2 sayılı Genelge eki Yönerge’ye uygun olarak Kadastro Değişiklik ve Kontrollük işlemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve işlem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılır.
Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşların kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yaptıkları yola terk haritalarının kontrolundan çizelgede belirtilen ücret alınır.
Ancak belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile TKGM arasında bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esasları uygulanır.
Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu’na göre damga pulu ilgilisince temin edilir. Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri
Kontrol İşlemleri :

Yola terk işleminin kadastro müdürlüğü tarafından büro ve arazide kontrolleri yapılır. Bulunan noksalıklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafından giderildikten sonra, yapılan işlerin yönetmeliğe uygun olduğu ve tescilinde teknik yönden bir sakınca bulunmadığını belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafından imzalanır. Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri

Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra :

Kadastro gören yerlerde 3 nüsha,
Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
Kontrolden sonra yola terk işlemi ile ilgili 3 takım dosya (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazı ile tapu sicil müdürlüğüne gönderilir.
Tescil aşamasında ve tapu sicil müdürlüğünün istemi üzerine ada ve parsel numaraları kadastro müdürlüğünce verilir.
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN
Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu sicil müdürlüğünce tasdik edilir.

Demirci Arazi Ölçümü Hizmetleri, aynı zamanda ülkemizin de coğrafi sorunlarının başında gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu bu konuda son zamanlarda gereken özeni göstermiştir. Bu konuda bilgi sahibi olmak için yandaki linke tıklayabilirsiniz; https://htd.msu.edu.tr/Content/sayilar/dokuman/sayi-4/DEBARRE-%C3%87ev.TERTEM%C4%B0Z,%20Kurulu%C5%9Fundan%20I.%20D%C3%BCnya%20Sava%C5%9F%C4%B1%E2%80%99na%20Osmanl%C4%B1%20Harita%20Enc%C3%BCmeni%201909%20%E2%80%93%201919.pdf

Göçebelikten yerleşik hayata geçen ve geçmekte zorlanan

Call Now ButtonHEMEN ARAYABİLİRSİNİZ TIKLA